aplikacja Matura google play app store

Wyniki z matury 2015

liczba zdających
ogółem:
275 568
% zdanych: 74
% niezdanych
z 1 przedm.:
19
% niezdanych
z więcej niz 1 przedm.:
7
polski, pp
zdający:
281184
polski, pp
średnia (%):
62
polski, pp
% niezdanych:
2
polski, pr
zdający:
41602
polski, pr
średnia (%):
60
mat., pp
zdający:
281374
mat., pp
średnia (%):
51
mat., pp
% niezdanych:
22
mat., pr
zdający:
61249
mat., pr
średnia (%):
39
angielski, pp
zdający:
248925
angielski, pp
średnia (%):
72
angielski, pp
% niezdanych:
6
angielski, pr
zdający:
105032
angielski, pr
średnia (%):
63

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 275 568 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego

2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego - zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. - obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2015 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2015 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2015 r. – odsetek sukcesów:

w tym:


Wszyscy zdający

absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w nowej formule

absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w starej formule

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

275 568

100%

175 832

100%

99 736

100%

w tym:osób, które zdały egzamin

204 497

74%

140 287

80%

64 210

64%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

52 165

19%

26 853

15%

25 312

25%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

18 906

7%

8 692

5%

10 214

11%Parametry statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule:


Przedmiot

Poziom

egzaminu

Liczba

zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek

sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie

standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

177 564

0

100

67

66

16

98%

R*

37 642

0

100

63

61

24


język białoruski

P

203

30

100

76

74

16

100%

R

23

100

100

100

100

0


język litewski

P

34

50

100Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE